读史二十首(回首西陲势渺茫)

【读史二十首】

回首西陲势渺茫,东迁种族几星霜?
何当踏破双芒屐,却向昆仑望故乡。


两条云岭摩天出,九曲黄河绕地回。
自是当年游牧地,有人曾号伏羲来。


及及生存起竞争,流传神话使人惊。
铜头铁额今安在?
始信轩皇苦用兵。


澶漫江淮万里春,九黎才格又苗民。
即今腿髻穷山里,此是江南旧主人。


二帝精魂死不孤,嵇山陵庙似苍梧。
耄年未罢征苗旅,神武如斯旷代无。


铜刀岁岁战东欧,石弩年年出挹娄。
毕竟中原开化早,已闻昉铁贡梁州。


谁向钧天听乐过,秦中自古鬼神多。
即今诅楚文犹在,才告巫咸又亚驼。


春秋谜语苦难诠,历史开山数腐迁。
前后固应无此文,一书上下两千年。


汉作昆池始见煤,当年赀力信雄哉。
于今莫笑胡僧妄,本是洪荒劫后灰。


挥戈大启汉山河,武帝雄才世讵多。
轻骑今朝绝大漠,楼川明日下洋河。

十一
惠光东照日炎炎,河陇降王正款边。
不是金人先入汉,永平谁证梦中缘。

十二
西域纵横尽百城,张陈远略逊甘英。
千秋壮观君知否?
黑海东头望大秦。

十三
三方并帝古未有,两贤向厄我所闻。
何来洒落樽前语:天下英雄惟使君。

十四
北临洛水拜陵园,奉表迁都大义存。
纵使暮年终作贼,江东那更有桓温。

十五
江南天子皆词客,河北诸王尽将才。
乍歌乐府兰陵曲,又见湘东玉轴灰。

十六
晋阳蜿蜿起飞龙,北面倾心事犬戎。
亲出渭桥擒诘利,文皇端不愧英雄。

十七
南海商船来大食,西京袄寺建波斯。
远人尽有如归乐,知是唐家全盛时。

十八
五国风光惨不支,崖山波浪浩无牙。
当年国势凌迟甚,争怪诸贤唱攘夷。

十九
黑水金山启伯图,长驱远摭世间无。
至今碧眼黄须客,犹自惊魂说拔都。

二十
东海人奴盖世雄,卷舒八道势如风。
碧蹄倘得擒渠反,大壑何由起蜇龙。

读史二十首译文和注释

读史二十首赏析

读史二十首拼音版参考

()
()
(shǐ)
(èr)
(shí)
(shǒu)
()
()
(huí)
(shǒu)
西()
(chuí)
(shì)
(miǎo)
(máng)
,
(dōng)
(qiān)
(zhǒng)
()
()
(xīng)
(shuāng)
?
()
(dāng)
()
()
(shuāng)
(máng)
()
,
(què)
(xiàng)
(kūn)
(lún)
(wàng)
()
(xiāng)
(èr)
(liǎng)
(tiáo)
(yún)
(lǐng)
()
(tiān)
(chū)
,
(jiǔ)
()
(huáng)
()
(rào)
()
(huí)
()
(shì)
(dāng)
(nián)
(yóu)
()
()
,
(yǒu)
(rén)
(céng)
(hào)
()
()
(lái)
(sān)
()
()
(shēng)
(cún)
()
(jìng)
(zhēng)
(liú)
(chuán)
(shén)
(huà)
使(shǐ)
(rén)
(jīng)
(tóng)
(tóu)
(tiě)
(é)
(jīn)
(ān)
(zài)
(shǐ)
(xìn)
(xuān)
(huáng)
()
(yòng)
(bīng)
()
(chán)
(màn)
(jiāng)
(huái)
(wàn)
()
(chūn)
(jiǔ)
()
(cái)
()
(yòu)
(miáo)
(mín)
()
(jīn)
(tuǐ)
()
(qióng)
(shān)
()
()
(shì)
(jiāng)
(nán)
(jiù)
(zhǔ)
(rén)
()
(èr)
()
(jīng)
(hún)
()
()
()
,
()
(shān)
(líng)
(miào)
()
(cāng)
()
(mào)
(nián)
(wèi)
()
(zhēng)
(miáo)
()
(shén)
()
()
()
(kuàng)
(dài)
()
(liù)
(tóng)
(dāo)
(suì)
(suì)
(zhàn)
(dōng)
(ōu)
(shí)
()
(nián)
(nián)
(chū)
()
(lóu)
()
(jìng)
(zhōng)
(yuán)
(kāi)
(huà)
(zǎo)
()
(wén)
(fǎng)
(tiě)
(gòng)
(liáng)
(zhōu)
()
(shuí)
(xiàng)
(jun1)
(tiān)
(tīng)
()
(guò)
(qín)
(zhōng)
()
()
(guǐ)
(shén)
(duō)
()
(jīn)
()
(chǔ)
(wén)
(yóu)
(zài)
(cái)
(gào)
()
(xián)
(yòu)
()
(tuó)
()
(chūn)
(qiū)
()
()
()
(nán)
(quán)
()
(shǐ)
(kāi)
(shān)
(shù)
()
(qiān)
(qián)
(hòu)
()
(yīng)
()
()
(wén)
()
(shū)
(shàng)
(xià)
(liǎng)
(qiān)
(nián)
(jiǔ)
(hàn)
(zuò)
(kūn)
(chí)
(shǐ)
(jiàn)
(méi)
(dāng)
(nián)
()
()
(xìn)
(xióng)
(zāi)
()
(jīn)
()
(xiào)
()
(sēng)
(wàng)
(běn)
(shì)
(hóng)
(huāng)
(jié)
(hòu)
(huī)
(shí)
(huī)
()
()
()
(hàn)
(shān)
()
()
()
(xióng)
(cái)
(shì)
()
(duō)
(qīng)
()
(jīn)
(cháo)
(jué)
()
()
(lóu)
(chuān)
(míng)
()
(xià)
(yáng)
()
(shí)
()
(huì)
(guāng)
(dōng)
(zhào)
()
(yán)
(yán)
()
(lǒng)
(jiàng)
(wáng)
(zhèng)
(kuǎn)
(biān)
()
(shì)
(jīn)
(rén)
(xiān)
()
(hàn)
(yǒng)
(píng)
(shuí)
(zhèng)
(mèng)
(zhōng)
(yuán)
(shí)
(èr)
西()
()
(zòng)
(héng)
(jìn)
(bǎi)
(chéng)
(zhāng)
(chén)
(yuǎn)
(luè)
(xùn)
(gān)
(yīng)
(qiān)
(qiū)
(zhuàng)
(guān)
(jun1)
(zhī)
(fǒu)
(hēi)
(hǎi)
(dōng)
(tóu)
(wàng)
()
(qín)
(shí)
(sān)
(sān)
(fāng)
(bìng)
()
()
(wèi)
(yǒu)
(liǎng)
(xián)
(xiàng)
(è)
()
(suǒ)
(wén)
()
(lái)
()
(luò)
(zūn)
(qián)
()
(tiān)
(xià)
(yīng)
(xióng)
(wéi)
使(shǐ)
(jun1)
(shí)
()
(běi)
(lín)
(luò)
(shuǐ)
(bài)
(líng)
(yuán)
(fèng)
(biǎo)
(qiān)
(dōu)
()
()
(cún)
(zòng)
使(shǐ)
()
(nián)
(zhōng)
(zuò)
(zéi)
(jiāng)
(dōng)
()
(gèng)
(yǒu)
(huán)
(wēn)
(shí)
()
(jiāng)
(nán)
(tiān)
()
(jiē)
()
()
()
(běi)
(zhū)
(wáng)
(jìn)
(jiāng)
(cái)
(zhà)
()
()
()
(lán)
(líng)
()
(yòu)
(jiàn)
(xiāng)
(dōng)
()
(zhóu)
(huī)
(shí)
(liù)
(jìn)
(yáng)
(wān)
(wān)
()
(fēi)
(lóng)
(běi)
(miàn)
(qīng)
(xīn)
(shì)
(quǎn)
(róng)
(qīn)
(chū)
(wèi)
(qiáo)
(qín)
(jié)
()
(wén)
(huáng)
(duān)
()
(kuì)
(yīng)
(xióng)
(shí)
()
(nán)
(hǎi)
(shāng)
(chuán)
(lái)
()
(shí)
西()
(jīng)
(ǎo)
()
(jiàn)
()
()
(yuǎn)
(rén)
(jìn)
(yǒu)
()
(guī)
()
(zhī)
(shì)
(táng)
(jiā)
(quán)
(shèng)
(shí)
(shí)
()
()
(guó)
(fēng)
(guāng)
(cǎn)
()
(zhī)
()
(shān)
()
(làng)
(hào)
()
()
(dāng)
(nián)
(guó)
(shì)
(líng)
(chí)
(shèn)
(zhēng)
(guài)
(zhū)
(xián)
(chàng)
(rǎng)
()
(shí)
(jiǔ)
(hēi)
(shuǐ)
(jīn)
(shān)
()
()
()
(zhǎng)
()
(yuǎn)
(zhí)
(shì)
(jiān)
()
(zhì)
(jīn)
()
(yǎn)
(huáng)
()
()
(yóu)
()
(jīng)
(hún)
(shuō)
()
(dōu)
(èr)
(shí)
(dōng)
(hǎi)
(rén)
()
(gài)
(shì)
(xióng)
(juàn)
(shū)
()
(dào)
(shì)
()
(fēng)
()
()
(tǎng)
()
(qín)
()
(fǎn)
()
()
()
(yóu)
()
(zhē)
(lóng)

读史二十首作者

王国维王国维 王国维(1877~1927)历史学家,语言文字学家,文学家。字伯隅,又字静安,号观堂。浙江海宁人。1901年秋赴日留学。不久,以病归,相继在南通师范学堂及江苏师范学堂任教,并编译《农学报》与《教育世界》杂志。1906年随罗振玉入京。次年,经罗举荐任学部总务司行走。这期间,他对哲学、文学有浓挚的兴趣,醉心于叔本华、康德等人的哲学,又潜心词曲,作有《人间词话》传世。辛亥革命后从事甲骨文及汉简的研究,并
« 上一首
下一首 »

猜你喜欢