【越调】寨儿令 戒嫖荡

作者:刘庭信 朝代:元代
【越调】寨儿令 戒嫖荡原文

 撅丁威凛凛,鸨儿恶哏哏,摇撼的个寨儿吸淋淋。着你遍体参参,冷汗浸浸,
手儿脚儿立钦钦。怕不出落着凤枕鸳衾,包藏着摘胆剜心。学调雏黄口岑,初
出帐小哥婪。怎当地,风月担儿沉。
 没算当,不斟量,舒着乐心钻套项。今日东墙,明日西厢,着你当不过连珠
箭急三枪。鼻凹里抹上些砂糖,舌尖上送与些丁香。假若你便铜脊梁,者莫你是
铁肩膀。也擦磨成,风月担儿疮。
 双寻蝎,两头蛇,比虔婆狠毒犹较些。若论蛇蝎,尚有潜蛰,不似你娘风
火性不曾绝。一觅的乱棒胡茄,只办的架扌鬲拦截。着你打罗的脚趔趄,推磨的
不宁贴,生压的风月担儿折。
 沉点点,冷丁丁,铁套杆磨儿不甚轻。意里曾评,端的实曾,钱买不的半分
儿情。丽春园惯战的苏卿,识破了豫章城豹子双生。有新油来的红闷棍,恰撅下
的陷人坑,怎敢将风月担儿争?
 搭扶定推磨杆,寻思了两三番,把郎君几曾是人也似看。只争不背上驮鞍,
口内衔环,脖项上把套头栓。咫尺的月缺花残,滴溜着枕剩衾寒。早回头寻个破
绽,没忽的得些空闲,荒撇下风月担儿走。
 身子纤,话儿甜,曲躬躬半弯罗袜尖。统镘忄来タ,爱钱娘严,着你便积里
渐里病恹恹。肉鳔胶把虫只难粘,镩钩子将野味难ㄎ。火烧残桑木剑,水淹湿纸
糊锨,砍的这风月担儿两头尖。
 初见咱。话儿搀,怎当他蜜钵也似口儿甜甘甘。短命那堪,妆点得缄,岩眉
淡扫月初三。乌云斜坠金簪,露栈胸半袒春衫。咱心中犹未敢,他赤紧的眼先
馋,不由人将风月担儿担。
 拖汉精,陷人坑,纸汤瓶撞破个空藏瓶。可怜苏卿,不识双生,将一座太行
山错认做豫章城。柳隆卿引着火穷兵,俊撅丁劫着座空营,达达搜没半星,罟罟
翅赤零丁,舍性命把风月担儿争。
 呆小姐,悔难迭,正撞着有钱的壁虱亻来。屎虼螂推车,饿老鸱拿蛇,甚的
是羊背皮马腰截?屁则声乐器刁决,颓厮财礼全别。精屁眼打响铁,披芦藤把
狗儿牵者,大拜门将风月担儿赊。
 情意牵,使嫌钱,论风流几曾识窑变。一缕顽涎,几句狂言,又无三四只贩
茶船。俏冤家暗约虚传,狠虔婆实插昏拳。羊尾子相古弄,假意儿厮缠绵,急切
里到不的风月担儿边。
 掂折了玉簪,摔碎了瑶琴,若提着娶呵我的碜。一去无音,那里荒淫,抛闪
我到如今。他咱行无意留心,咱他行白甚情深。则不如把花笺糊了线贴,裁罗帕
补了鸳衾,剪下的青丝发换了钢针。
 知你下手迟,显的我负心痴,警巡院倒了墙贼见贼。各办心机,各使虚脾,
一个胜一个亏。爱钱娘不问高低,有情人岂辨虚实。将棠梨作醋梨,认王魁作冯
魁,得便宜翻做落便宜。
 闷懊恼,自量度,千不合万不合我做的错。百媚千娆,末尾三稍,眼挫里吃
单交。羊触藩如漆如胶,鸡肋情难舍难抛。食之无肉,弃之有味。砖儿何厚?瓦
儿何薄?怎下的寻酸枣了甜桃?
 夜未央,步回廊,春宵画堂更漏长。花压东墙,灯晃纱窗,和月下西厢。在
碧桃花下成双。胜芙蓉帐底乘凉。裙拖环佩响,风送麝兰香,荒拿住玉玎档。良
夜深,漏初沉,可人憎把咱别样禁。揉损衣襟,不藉寒衾,鸳枕上凤鸾吟。钏玲
珑摇响黄金,髻松斜坠琼簪。喘吁吁娇滴滴,香馥馥汗浸浸,参露滴牡丹心。

【越调】寨儿令 戒嫖荡拼音解读

 juē dīng wēi lǐn lǐn ,bǎo ér è gén gén ,yáo hàn de gè zhài ér xī lín lín 。zhe nǐ biàn tǐ cān cān ,lěng hàn jìn jìn ,
shǒu ér jiǎo ér lì qīn qīn 。pà bú chū luò zhe fèng zhěn yuān qīn ,bāo cáng zhe zhāi dǎn wān xīn 。xué diào chú huáng kǒu cén ,chū
chū zhàng xiǎo gē lán 。zěn dāng dì ,fēng yuè dān ér chén 。
 méi suàn dāng ,bú zhēn liàng ,shū zhe lè xīn zuàn tào xiàng 。jīn rì dōng qiáng ,míng rì xī xiāng ,zhe nǐ dāng bú guò lián zhū
jiàn jí sān qiāng 。bí āo lǐ mò shàng xiē shā táng ,shé jiān shàng sòng yǔ xiē dīng xiāng 。jiǎ ruò nǐ biàn tóng jǐ liáng ,zhě mò nǐ shì
tiě jiān bǎng 。yě cā mó chéng ,fēng yuè dān ér chuāng 。
 shuāng xún xiē ,liǎng tóu shé ,bǐ qián pó hěn dú yóu jiào xiē 。ruò lùn shé xiē ,shàng yǒu qián zhé ,bú sì nǐ niáng fēng
huǒ xìng bú céng jué 。yī mì de luàn bàng hú qié ,zhī bàn de jià tí gé lán jié 。zhe nǐ dǎ luó de jiǎo liè jū ,tuī mó de
bú níng tiē ,shēng yā de fēng yuè dān ér shé 。
 chén diǎn diǎn ,lěng dīng dīng ,tiě tào gǎn mó ér bú shèn qīng 。yì lǐ céng píng ,duān de shí céng ,qián mǎi bú de bàn fèn
ér qíng 。lì chūn yuán guàn zhàn de sū qīng ,shí pò le yù zhāng chéng bào zǐ shuāng shēng 。yǒu xīn yóu lái de hóng mèn gùn ,qià juē xià
de xiàn rén kēng ,zěn gǎn jiāng fēng yuè dān ér zhēng ?
 dā fú dìng tuī mó gǎn ,xún sī le liǎng sān fān ,bǎ láng jun1 jǐ céng shì rén yě sì kàn 。zhī zhēng bú bèi shàng tuó ān ,
kǒu nèi xián huán ,bó xiàng shàng bǎ tào tóu shuān 。zhǐ chǐ de yuè quē huā cán ,dī liū zhe zhěn shèng qīn hán 。zǎo huí tóu xún gè pò
zhàn ,méi hū de dé xiē kōng xián ,huāng piě xià fēng yuè dān ér zǒu 。
 shēn zǐ xiān ,huà ér tián ,qǔ gōng gōng bàn wān luó wà jiān 。tǒng màn shù lái タ,ài qián niáng yán ,zhe nǐ biàn jī lǐ
jiàn lǐ bìng yān yān 。ròu biào jiāo bǎ chóng zhī nán zhān ,cuān gōu zǐ jiāng yě wèi nán ㄎ。huǒ shāo cán sāng mù jiàn ,shuǐ yān shī zhǐ
hú xiān ,kǎn de zhè fēng yuè dān ér liǎng tóu jiān 。
 chū jiàn zán 。huà ér chān ,zěn dāng tā mì bō yě sì kǒu ér tián gān gān 。duǎn mìng nà kān ,zhuāng diǎn dé jiān ,yán méi
dàn sǎo yuè chū sān 。wū yún xié zhuì jīn zān ,lù zhàn xiōng bàn tǎn chūn shān 。zán xīn zhōng yóu wèi gǎn ,tā chì jǐn de yǎn xiān
chán ,bú yóu rén jiāng fēng yuè dān ér dān 。
 tuō hàn jīng ,xiàn rén kēng ,zhǐ tāng píng zhuàng pò gè kōng cáng píng 。kě lián sū qīng ,bú shí shuāng shēng ,jiāng yī zuò tài háng
shān cuò rèn zuò yù zhāng chéng 。liǔ lóng qīng yǐn zhe huǒ qióng bīng ,jun4 juē dīng jié zhe zuò kōng yíng ,dá dá sōu méi bàn xīng ,gǔ gǔ
chì chì líng dīng ,shě xìng mìng bǎ fēng yuè dān ér zhēng 。
 dāi xiǎo jiě ,huǐ nán dié ,zhèng zhuàng zhe yǒu qián de bì shī dān lái 。shǐ gè láng tuī chē ,è lǎo chī ná shé ,shèn de
shì yáng bèi pí mǎ yāo jié ?pì zé shēng lè qì diāo jué ,tuí sī cái lǐ quán bié 。jīng pì yǎn dǎ xiǎng tiě ,pī lú téng bǎ
gǒu ér qiān zhě ,dà bài mén jiāng fēng yuè dān ér shē 。
 qíng yì qiān ,shǐ xián qián ,lùn fēng liú jǐ céng shí yáo biàn 。yī lǚ wán xián ,jǐ jù kuáng yán ,yòu wú sān sì zhī fàn
chá chuán 。qiào yuān jiā àn yuē xū chuán ,hěn qián pó shí chā hūn quán 。yáng wěi zǐ xiàng gǔ nòng ,jiǎ yì ér sī chán mián ,jí qiē
lǐ dào bú de fēng yuè dān ér biān 。
 diān shé le yù zān ,shuāi suì le yáo qín ,ruò tí zhe qǔ hē wǒ de chěn 。yī qù wú yīn ,nà lǐ huāng yín ,pāo shǎn
wǒ dào rú jīn 。tā zán háng wú yì liú xīn ,zán tā háng bái shèn qíng shēn 。zé bú rú bǎ huā jiān hú le xiàn tiē ,cái luó pà
bǔ le yuān qīn ,jiǎn xià de qīng sī fā huàn le gāng zhēn 。
 zhī nǐ xià shǒu chí ,xiǎn de wǒ fù xīn chī ,jǐng xún yuàn dǎo le qiáng zéi jiàn zéi 。gè bàn xīn jī ,gè shǐ xū pí ,
yī gè shèng yī gè kuī 。ài qián niáng bú wèn gāo dī ,yǒu qíng rén qǐ biàn xū shí 。jiāng táng lí zuò cù lí ,rèn wáng kuí zuò féng
kuí ,dé biàn yí fān zuò luò biàn yí 。
 mèn ào nǎo ,zì liàng dù ,qiān bú hé wàn bú hé wǒ zuò de cuò 。bǎi mèi qiān ráo ,mò wěi sān shāo ,yǎn cuò lǐ chī
dān jiāo 。yáng chù fān rú qī rú jiāo ,jī lèi qíng nán shě nán pāo 。shí zhī wú ròu ,qì zhī yǒu wèi 。zhuān ér hé hòu ?wǎ
ér hé báo ?zěn xià de xún suān zǎo le tián táo ?
 yè wèi yāng ,bù huí láng ,chūn xiāo huà táng gèng lòu zhǎng 。huā yā dōng qiáng ,dēng huǎng shā chuāng ,hé yuè xià xī xiāng 。zài
bì táo huā xià chéng shuāng 。shèng fú róng zhàng dǐ chéng liáng 。qún tuō huán pèi xiǎng ,fēng sòng shè lán xiāng ,huāng ná zhù yù dīng dàng 。liáng
yè shēn ,lòu chū chén ,kě rén zēng bǎ zán bié yàng jìn 。róu sǔn yī jīn ,bú jiè hán qīn ,yuān zhěn shàng fèng luán yín 。chuàn líng
lóng yáo xiǎng huáng jīn ,jì sōng xié zhuì qióng zān 。chuǎn yù yù jiāo dī dī ,xiāng fù fù hàn jìn jìn ,cān lù dī mǔ dān xīn 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

译文及注释

相关赏析

作者介绍

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。节日诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ywzj08.com/shi/60394.html

诗词类别

刘庭信的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语