大招

作者:屈原 朝代:先秦
大招原文

青春受谢,白日昭只。
春气奋发,万物遽只。
冥凌浃行,魂无逃只。
魂魄归来!无远遥只。

魂乎归来!无东无西,无南无北只。
东有大海,溺水浟浟只。
螭龙并流,上下悠悠只。
雾雨淫淫,白皓胶只。

魂乎无东!汤谷寂寥只。
魂乎无南!南有炎火千里,蝮蛇蜒只。
山林险隘,虎豹蜿只。
鰅鳙短狐,王虺骞只。
魂乎无南!蜮伤躬只;

魂乎无西!西方流沙,漭洋洋只。
豕首纵目,被发鬤只。
长爪踞牙,诶笑狂只。
魂乎无西!多害伤只。

魂乎无北!北有寒山,趠龙赩只。
代水不可涉,深不可测只。
天白颢颢,寒凝凝只。
魂乎无往!盈北极只。

魂魄归来!闲以静只。
自恣荆楚,安以定只。
逞志究欲,心意安只。
穷身永乐,年寿延只。
魂乎归来!乐不可言只。

五谷六仞,设菰梁只。
鼎臑盈望,和致芳只。
内鸧鸽鹄,味豺羹只。
魂乎归来!恣所尝只。

鲜蠵甘鸡,和楚酪只。
醢豚苦狗,脍苴蒪只。
吴酸蒿蒌,不沾薄只。
魂兮归来!恣所择只。

炙鸹烝凫,煔鹑敶只。
煎鰿膗雀,遽爽存只。
魂乎归来!丽以先只。

四酎并孰,不涩嗌只。
清馨冻饮,不歠役只。
吴醴白蘖,和楚沥只。
魂乎归来!不遽惕只。

代秦郑卫,鸣竽张只。
伏戏《驾辩》,楚《劳商》只。
讴和《扬阿》,赵萧倡只。
魂乎归来!定空桑只。

二八接舞,投诗赋只。
叩钟调磬,娱人乱只。
四上竞气,极声变只。
魂乎归来!听歌譔只。

朱唇皓齿,嫭以姱只。
比德好闲,习以都只。
丰肉微骨,调以娱只。
魂乎归来!安以舒只。

嫮目宜笑,娥眉曼只。
容则秀雅,稚朱颜只。
魂乎归来!静以安只。

姱修滂浩,丽以佳只。
曾颊倚耳,曲眉规只。
滂心绰态,姣丽施只。
小腰秀颈,若鲜卑只。
魂乎归来!思怨移只。

易中利心,以动作只。
粉白黛黑,施芳泽只。
长袂拂面,善留客只。
魂乎归来!以娱昔只。

青色直眉,美目媔只。
靥辅奇牙,宜笑嘕只。
丰肉微骨,体便娟只。
魂乎归来!恣所便只。

夏屋广大,沙堂秀只。
南房小坛,观绝霤只。
曲屋步壛,宜扰畜只。
腾驾步游,猎春囿只。
琼轂错衡,英华假只。
茝兰桂树,郁弥路只。
魂乎归来!恣志虑只。

孔雀盈园,畜鸾皇只!
鵾鸿群晨,杂鶖鸧只。
鸿鹄代游,曼骕驦只。
魂乎归来!凤凰翔只。

曼泽怡面,血气盛只。
永宜厥身,保寿命只。
室家盈廷,爵禄盛只。
魂乎归来!居室定只。

接径千里,出若云只。
三圭重侯,听类神只。
察笃夭隐,孤寡存只。
魂兮归来!正始昆只。

田邑千畛,人阜昌只。
美冒众流,德泽章只。
先威后文,善美明只。
魂乎归来!赏罚当只。

名声若日,照四海只。
德誉配天,万民理只。
北至幽陵,南交阯只。
西薄羊肠,东穷海只。
魂乎归来!尚贤士只。

发政献行,禁苛暴只。
举杰压陛,诛讥罢只。
直赢在位,近禹麾只。
豪杰执政,流泽施只。
魂乎来归!国家为只。

雄雄赫赫,天德明只。
三公穆穆,登降堂只。
诸侯毕极,立九卿只。
昭质既设,大侯张只。
执弓挟矢,揖辞让只。
魂乎来归!尚三王只。

大招拼音解读

qīng chūn shòu xiè ,bái rì zhāo zhī 。
chūn qì fèn fā ,wàn wù jù zhī 。
míng líng jiā háng ,hún wú táo zhī 。
hún pò guī lái !wú yuǎn yáo zhī 。

hún hū guī lái !wú dōng wú xī ,wú nán wú běi zhī 。
dōng yǒu dà hǎi ,nì shuǐ yóu yóu zhī 。
chī lóng bìng liú ,shàng xià yōu yōu zhī 。
wù yǔ yín yín ,bái hào jiāo zhī 。

hún hū wú dōng !tāng gǔ jì liáo zhī 。
hún hū wú nán !nán yǒu yán huǒ qiān lǐ ,fù shé yán zhī 。
shān lín xiǎn ài ,hǔ bào wān zhī 。
yú yōng duǎn hú ,wáng huī qiān zhī 。
hún hū wú nán !yù shāng gōng zhī ;

hún hū wú xī !xī fāng liú shā ,mǎng yáng yáng zhī 。
shǐ shǒu zòng mù ,bèi fā níng zhī 。
zhǎng zhǎo jù yá ,ēi xiào kuáng zhī 。
hún hū wú xī !duō hài shāng zhī 。

hún hū wú běi !běi yǒu hán shān ,chào lóng xì zhī 。
dài shuǐ bú kě shè ,shēn bú kě cè zhī 。
tiān bái hào hào ,hán níng níng zhī 。
hún hū wú wǎng !yíng běi jí zhī 。

hún pò guī lái !xián yǐ jìng zhī 。
zì zì jīng chǔ ,ān yǐ dìng zhī 。
chěng zhì jiū yù ,xīn yì ān zhī 。
qióng shēn yǒng lè ,nián shòu yán zhī 。
hún hū guī lái !lè bú kě yán zhī 。

wǔ gǔ liù rèn ,shè gū liáng zhī 。
dǐng nào yíng wàng ,hé zhì fāng zhī 。
nèi qiāng gē hú ,wèi chái gēng zhī 。
hún hū guī lái !zì suǒ cháng zhī 。

xiān xī gān jī ,hé chǔ lào zhī 。
hǎi tún kǔ gǒu ,kuài jū pò zhī 。
wú suān hāo lóu ,bú zhān báo zhī 。
hún xī guī lái !zì suǒ zé zhī 。

zhì guā zhēng fú ,qián chún zhèn zhī 。
jiān jì chuái què ,jù shuǎng cún zhī 。
hún hū guī lái !lì yǐ xiān zhī 。

sì zhòu bìng shú ,bú sè ài zhī 。
qīng xīn dòng yǐn ,bú chuò yì zhī 。
wú lǐ bái niè ,hé chǔ lì zhī 。
hún hū guī lái !bú jù tì zhī 。

dài qín zhèng wèi ,míng yú zhāng zhī 。
fú xì 《jià biàn 》,chǔ 《láo shāng 》zhī 。
ōu hé 《yáng ā 》,zhào xiāo chàng zhī 。
hún hū guī lái !dìng kōng sāng zhī 。

èr bā jiē wǔ ,tóu shī fù zhī 。
kòu zhōng diào qìng ,yú rén luàn zhī 。
sì shàng jìng qì ,jí shēng biàn zhī 。
hún hū guī lái !tīng gē quán zhī 。

zhū chún hào chǐ ,hù yǐ kuā zhī 。
bǐ dé hǎo xián ,xí yǐ dōu zhī 。
fēng ròu wēi gǔ ,diào yǐ yú zhī 。
hún hū guī lái !ān yǐ shū zhī 。

hù mù yí xiào ,é méi màn zhī 。
róng zé xiù yǎ ,zhì zhū yán zhī 。
hún hū guī lái !jìng yǐ ān zhī 。

kuā xiū pāng hào ,lì yǐ jiā zhī 。
céng jiá yǐ ěr ,qǔ méi guī zhī 。
pāng xīn chāo tài ,jiāo lì shī zhī 。
xiǎo yāo xiù jǐng ,ruò xiān bēi zhī 。
hún hū guī lái !sī yuàn yí zhī 。

yì zhōng lì xīn ,yǐ dòng zuò zhī 。
fěn bái dài hēi ,shī fāng zé zhī 。
zhǎng mèi fú miàn ,shàn liú kè zhī 。
hún hū guī lái !yǐ yú xī zhī 。

qīng sè zhí méi ,měi mù mián zhī 。
yè fǔ qí yá ,yí xiào xiān zhī 。
fēng ròu wēi gǔ ,tǐ biàn juān zhī 。
hún hū guī lái !zì suǒ biàn zhī 。

xià wū guǎng dà ,shā táng xiù zhī 。
nán fáng xiǎo tán ,guān jué liù zhī 。
qǔ wū bù yán ,yí rǎo chù zhī 。
téng jià bù yóu ,liè chūn yòu zhī 。
qióng gū cuò héng ,yīng huá jiǎ zhī 。
zhǐ lán guì shù ,yù mí lù zhī 。
hún hū guī lái !zì zhì lǜ zhī 。

kǒng què yíng yuán ,chù luán huáng zhī !
kūn hóng qún chén ,zá qiū qiāng zhī 。
hóng hú dài yóu ,màn sù shuāng zhī 。
hún hū guī lái !fèng huáng xiáng zhī 。

màn zé yí miàn ,xuè qì shèng zhī 。
yǒng yí jué shēn ,bǎo shòu mìng zhī 。
shì jiā yíng tíng ,jué lù shèng zhī 。
hún hū guī lái !jū shì dìng zhī 。

jiē jìng qiān lǐ ,chū ruò yún zhī 。
sān guī zhòng hóu ,tīng lèi shén zhī 。
chá dǔ yāo yǐn ,gū guǎ cún zhī 。
hún xī guī lái !zhèng shǐ kūn zhī 。

tián yì qiān zhěn ,rén fù chāng zhī 。
měi mào zhòng liú ,dé zé zhāng zhī 。
xiān wēi hòu wén ,shàn měi míng zhī 。
hún hū guī lái !shǎng fá dāng zhī 。

míng shēng ruò rì ,zhào sì hǎi zhī 。
dé yù pèi tiān ,wàn mín lǐ zhī 。
běi zhì yōu líng ,nán jiāo zhǐ zhī 。
xī báo yáng cháng ,dōng qióng hǎi zhī 。
hún hū guī lái !shàng xián shì zhī 。

fā zhèng xiàn háng ,jìn kē bào zhī 。
jǔ jié yā bì ,zhū jī bà zhī 。
zhí yíng zài wèi ,jìn yǔ huī zhī 。
háo jié zhí zhèng ,liú zé shī zhī 。
hún hū lái guī !guó jiā wéi zhī 。

xióng xióng hè hè ,tiān dé míng zhī 。
sān gōng mù mù ,dēng jiàng táng zhī 。
zhū hóu bì jí ,lì jiǔ qīng zhī 。
zhāo zhì jì shè ,dà hóu zhāng zhī 。
zhí gōng jiā shǐ ,yī cí ràng zhī 。
hún hū lái guī !shàng sān wáng zhī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

译文及注释

相关赏析

作者介绍

屈原 屈原 屈原(约公元前340-前278),中国古代伟大的爱国诗人。汉族,出生于楚国丹阳,名平,字原。战国时期楚国贵族出身,任三闾大夫、左徒,兼管内政外交大事。他主张对内举贤能,修明法度,对外力主联齐抗秦。后因遭贵族排挤,被流放沅、湘流域。公元前278年秦将白起一举攻破楚国首都郢都。忧国忧民的屈原在长沙附近汩罗江怀石自杀,端午节据说就是他的忌日。他写下许多不朽诗篇,…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。节日诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.ywzj08.com/shi/62097.html

诗词类别

屈原的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语