世间无限丹青手,一片伤心画不成

出自南北朝诗人 的《金陵晚望

全诗赏析

曾伴浮云归晚翠,犹陪落日泛秋声。
世间无限丹青手,一片伤心画不成

拼音解读

céngbànfúyúnguīwǎncuì,yóupéiluòrìfànqiūshēng。
shìjiānwúxiàndānqīngshǒu,yīpiànshāngxīnhuàbúchéng。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
原文赏析:
曾伴浮云归晚翠,犹陪落日泛秋声。
世间无限丹青手,一片伤心画不成
拼音解读
céng bàn fú yún guī wǎn cuì ,yóu péi luò rì fàn qiū shēng 。
shì jiān wú xiàn dān qīng shǒu ,yī piàn shāng xīn huà bú chéng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍