愿得一心人,白头不相离

出自当代诗人 的《白头吟

全诗赏析

皑如山上雪,皎若云间月。
闻君有两意,故来相决绝。
今日斗酒会,明旦沟水头。
躞蹀御沟上,沟水东西流。
凄凄复凄凄,嫁娶不须啼。
愿得一心人,白头不相离
(一心人一作:一人心)
竹竿何袅袅,鱼尾何簁簁!
男儿重意气,何用钱刀为!

拼音解读

áirúshānshàngxuě,jiǎoruòyúnjiānyuè。
wénjun1yǒuliǎngyì,gùláixiàngjuéjué。
jīnrìdòujiǔhuì,míngdàngōushuǐtóu。
xièdiéyùgōushàng,gōushuǐdōngxīliú。
qīqīfùqīqī,jiàqǔbúxūtí。
yuàndéyīxīnrén,báitóubúxiànglí。
(yīxīnrényīzuò:yīrénxīn)
zhúgānhéniǎoniǎo,yúwěihéshāishāi!
nánérzhòngyìqì,héyòngqiándāowéi!

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
原文赏析:

皑如山上雪,皎若云间月。
闻君有两意,故来相决绝。
今日斗酒会,明旦沟水头。
躞蹀御沟上,沟水东西流。
凄凄复凄凄,嫁娶不须啼。
愿得一心人,白头不相离
(一心人一作:一人心)
竹竿何袅袅,鱼尾何簁簁!
男儿重意气,何用钱刀为!

拼音解读

ái rú shān shàng xuě ,jiǎo ruò yún jiān yuè 。
wén jun1 yǒu liǎng yì ,gù lái xiàng jué jué 。
jīn rì dòu jiǔ huì ,míng dàn gōu shuǐ tóu 。
xiè dié yù gōu shàng ,gōu shuǐ dōng xī liú 。
qī qī fù qī qī ,jià qǔ bú xū tí 。
yuàn dé yī xīn rén ,bái tóu bú xiàng lí 。(yī xīn rén yī zuò :yī rén xīn )
zhú gān hé niǎo niǎo ,yú wěi hé shāi shāi !
nán ér zhòng yì qì ,hé yòng qián dāo wéi !


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍